Monday, January 16, 2012

உபுண்டு டெர்மினலில் wireless இணைப்புகளை காண

உபுண்டு டெர்மினலில் நமக்கு அருகில் இருக்கும் wifi இணைப்புகளை காண கீழ்கண்ட கட்டளையினை டெர்மினலில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.

iwlist scan

உடனே கீழ்கண்ட திரை டெர்மினலில் தோன்றும்.


இதிலிருந்து wifi யின் தன்மைகளை வேகம் போன்ற தகவல்களை டெர்மினலில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

No comments: