Friday, May 21, 2010

உபுண்டுவில் deb கோப்பில் உள்ளவற்றை காண

உபுண்டுவில் deb கோப்புகள் என்பது விண்டோஸில் exe கோப்புகளை போன்றது. நிரல்களை நிறுவ இந்த வகையான கோப்புகளை சொடுக்க வேண்டும்.

deb வகை கோப்புகளின் உள்ளே இருக்கும் கோப்புகளை காண கீழ்கண்ட கட்டளையை முதலில் கொடுக்க வேண்டும்.

sudo apt-get update && sudo apt-get apt-file


பின்னர் டெர்மினலில்

sudo apt-file update என்று தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.

நிரல் நிறுவப்பட்டவுடன் டெர்மினலில்

sudo apt-file list wget என்று கட்டளை கொடுத்தால்


என்று வரும்.

sudo apt-file list vlc என்று தட்டச்சு செய்தால்


இப்போது deb கோப்பின் உள்ளவற்றை காண

sudo dpkg-deb -c cndr*.deb என்று கொடுக்க வேண்டும். இதில் cndrvcups-capt_2.00-2_i386.deb என்ற கோப்பின் உள்ளதை காண இந்த கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது.

No comments: